ประมวลภาพบรรยากาศ งานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย RCRT-RST 2024
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนา
งาน TSVIR 2023 DINNER SYMPOSIUM EMPOWERING EXCELLENCE IN ANGIO-CT  A USER SYMPOSIUM FOR COLLABORATIVE EXPERIENCE SHARING
ประมวลภาพบรรยากาศงาน “AGM2023”
ประชุมวิชาการรังสีวิทยา REFRESHER RADIOLOGY COURSE 2024
2023 Dec 16 Webinar Doppler US – Basic & Protocols Renal Artery Doppler
VINNO P
VINNO 5
VINNO A5
Webinar 29 OCT Color Doppler Ultrasound in Renal Transplantation