Service and Support  >  Service Agreement  >  Customer Satisfaction for CSD

CUSTOMER SATISFACTION

ข้อมูลผู้ประเมิน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • การประเมิน

  •  

   พึงพอใจ

   ไม่พึงพอใจ

   ไม่เกี่ยวข้อง/
   ไม่ออกความเห็น

  • 1. ท่านได้รับทราบคำชี้แจงถึงขั้นตอนการติดตั้ง

   มีการปรึกษาหารือถึงความเหมาะสมของแบบ การติดตั้งกำหนดแผนงาน

   ดำเนินงานก่อนเริ่มดำเนินการจริง

  • 2. ระยะเวลาในการดำเนินงานติดตั้งแล้วเสร็จเป็นไปตามแฟนการดำเนินงานที่กำหนด

  • 3. ผลงานการติดตั้งได้มาตรฐาน/ได้คุณภาพตามข้อกำหนด ตามข้อตกลง

   ตามแบบแปลน (Installation Layout) ที่ทางโรงพยาบาลอนุมัติ

  • 4. การเคลื่อนย้ายเครื่อง อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือติดตั้ง วิศวกรผู้ติดตั้งให้ความระมัดระวัง

   ไม่สร้างความเสียหายต่อทรัพทย์สิน บุคคล หรืออาจก่ออันตราย

  • 5. ก่อให้เกิดอุปสรรค มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามปกติของโรงพยาบาล

   ขณะดำเนินการติดตั้ง เช่น กีดขวางการทำงาน เส้นทางสัญจรก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

   เสียงดังรบกวน ฝุ่นละออง กลิ่น ทัศนียภาพ

  • 6. วิศวกรผู้ดำเนินการรรับผิดชอบงานติดตั้ง มีความสุภาพ กิริยามารยาท

   ความประพฤติเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้ความเคารพสถานที่

   และบุคคลที่ประสานงานด้วยเสมอ ขณะดำเนินการติดตั้ง

   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เกี่ยวข้อง

  • 7. วิศวกรผู้ดำเนินการ มีความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ความสามารถ

   แสดงความเป็นมืออาชีำพ

   และมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอต่อการรับผิดชอบงานติดตั้งในครั้งนี้

  • 8. การฝึกอบรม ชี้แจง ให้คำปรึกษา ในด้านการบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

   การใช้งานเบื้องต้น จากวิศวกรติดตั้ง (ไม่รวมถึง Application Specialist)

  • 9. ระบบเอกสารงานติดตั้งครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสมตามข้อกำหนด

   - Installation Layout Drawing

   - เอกสารแจ้งกำหนดการการเข้าดำเนินการติดตั้ง

   - ใบรายงานผลการบริการติดตั้ง

   - เอกสารคู่มือประจำเครื่อง (Operation Manual) เป็นต้น

  • 10. ผลงานติดตั้งครั้งนี้โดยรวม ท่านมีความเห็นสรุปว่าสมควรให้คะแนนหรือเกรดเท่าไร

  ข้อเสนอแนะ/ความเห็น

  • A. ในกรณีที่ผลงานออกมาเป็นที่ไม่พึงพอใจ กรุณาระบุข้อบกพร่อง หรือข้อเสนอแนะ

  • B. ผลงานติดตั้งกับความคาดหวังล่วงหน้าก่อนการติดตั้ง ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร

  • C. ความคาดหวังหลังการติดตั้งจากฝ่ายบริการลูกค้า

  •  
  • ชื่อผู้ประเมิน :

  • ตำแหน่ง :

  • วันที่ :

  •  

   * ผลการสำรวจนี้จะนำไปวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008